Z nami możesz wszystko!

Regulamin

Regulamin Kursów Przygotowujących do egzaminu maturalnego/egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

  1. Wstęp

Regulamin Kursów Przygotowujących do egzaminu maturalnego/egzaminu ósmoklasisty, zwany dalej Regulaminem, dotyczy zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023.

 

  1. Postanowienia ogólne

Podstawowe zasady organizacyjne

2.1 Organizator, MATkursy, prowadzi zajęcia, zwane dalej kursami, których celem jest powtórzenie materiału z matematyki zakresu liceum/szkoły podstawowej oraz przygotowanie uczestników do zdania egzaminu maturalnego/egzaminu ósmoklasisty z jak najlepszym wynikiem. 

2.2 Zajęcia odbywają się w budynku XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja, znajdującym się w Warszawie przy placu Stanisława Małachowskiego 1.

2.3 Kursy prowadzone przez Organizatora są zajęciami dobrowolnymi.

2.4 Poszczególne cykle kursów rozpoczynają się zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej www.matkursy.pl w zakładce z odpowiednim kursem. O dokładnych datach rozpoczęcia zajęć Uczestnicy zostaną poinformowani dodatkowo w wiadomości e-mail przed zajęciami.

2.5 W przypadku nie zapisania się do danej grupy wymaganej minimalnej liczby uczestników (tj. 7 osób) Organizator ma prawo:

        a. zaproponować przeniesienie do innej grupy,

        b. przesunąć termin rozpoczęcia zajęć grupy,

        c. rozwiązać grupę i dokonać zwrotu całości wpłat dokonanych przez uczestników.

2.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy w trakcie trwania kursu bez podania przyczyn.

2.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane wprowadzonymi w trakcie trwania kursu zmianami zasad egzaminacyjnych.

2.8 Zajęcia prowadzone w ramach kursu mają charakter autorski.

2.9 W trakcie trwania kursu obowiązuje stały grafik zajęć. Godzina zajęć trwa 45 minut. Ilość godzin kursu podawana jest w godzinach lekcyjnych (1 godzina lekcyjna – 45 minut). Zajęcia odbywają się w blokach zajęć po 3h lekcyjne, w przypadku kursów maturalnych oraz 2h lekcyjne w przypadku kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty.

2.10 Odstęp między kolejnymi blokami zajęć może wynosić od 5 do 20 minut, w zależności od potrzeb grupy oraz wykładowcy. Dodatkowo wykładowca może ustalić z grupą częstotliwość organizowania krótkich przerw w trakcie jednych zajęć.

2.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zguby i straty majątkowe poniesione w trakcie trwania zajęć oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia Uczestnika.

2.12 Uczestnik, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie może uczestniczyć w zajęciach.

2.13 Przy zapisie na kurs Uczestnik informowany jest o warunkach udziału w kursach, w tym szczególnie o opłatach oraz o planowanej dacie rozpoczęcia zajęć.

2.14 Każda grupa musi zrealizować dokładnie taką ilość godzin, jaka jest przewidziana dla danego kursu. Dokładne informacje o ilości godzin znajdują się w opisie każdego kursu na stronie internetowej www.matkursy.pl

2.15 Grafik zajęć dla grupy jest stały. Ewentualne jego zmiany muszą być wcześniej przekazane przez wykładowcę grupie, a nowy terminarz przedstawiony Uczestnikom, z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.

2.16 Zajęcia odwołane z powodów losowych są odpracowywane w terminie późniejszym, o czym zainteresowani Uczestnicy są informowani najpóźniej 24 godziny wcześniej.

2.17 W razie zaistnienia nieprzewidzianych sił wyższych, na przykład ograniczeń związanych z kwarantanną, stanów epidemiologicznych, pandemii, strajków, zamieszek lub innych klęsk żywiołowych Organizator przeniesie całość zajęć Kursu lub jego część na wybraną formę kształcenia zdalnego .

2.18 Nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować wykreśleniem Uczestnika z kursu, bez obowiązku zwrotu dokonanych opłat. 

 

  1. Opłaty i faktury

3.1 Cennik opłat poszczególnych kursów znajduje się na stronie internetowej www.matkursy.pl

3.2 Wszelkich opłat za kurs dokonuje się przelewem bankowym na konto Organizatora wskazane w wiadomości e-mail.

3.3 Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie zajęciowej jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100 zł oraz otrzymanie mailowego potwierdzenia przyjęcia Uczestnika na kurs.

3.4 Zaliczkę należy wpłacić w ciągu 7 dni kalendarzowych, od momentu wypełnienia formularza zapisu na kurs oraz otrzymania potwierdzającej wiadomości e-mail. 

3.5 Opłata za kurs dokonywana jest jednorazowo lub w 2 ratach.

3.6 W przypadku płatności w ratach, pierwsza wpłata dokonywana jest do dnia 26.09.2022 r., zaś druga do dnia 06.01.2023 r. W przypadku płatności jednorazowej płatna jest do 26.09.2022 r.

3.7 Kwota opłaty za kurs może zostać pomniejszona o specjalne rabaty. Rabaty nie sumują się.

3.8 Długotrwała absencja Uczestnika na zajęciach lub niezgłoszenie rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania niezależnie od przyczyny, nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za kurs. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłat w terminie ustalonym przez Organizatora.

3.9 Uczestnik, który dokonał pełnej opłaty za kurs może otrzymać fakturę/rachunek. Faktura/rachunek wystawiana jest na podstawie dowodu wpłaty na nazwisko Uczestnika.

 

  1. Obowiązki Uczestnika

4.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w rozpoczęciu udziału w kursie przez Uczestnika, które nastąpiło z jego winy.

4.2 Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach jest:

        a. przekazanie pracownikowi Organizatora podstawowych danych osobowych Uczestnika (tzn. imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego, e-maila, nazwa szkoły),

        b. dokonanie opłaty za kurs w wysokości i w terminie ustalonym przez Organizatora,

        c. akceptacja niniejszego Regulaminu.

4.3 Uczestnik kursu zobowiązuje się do:

        a. zapłacenia pełnej kwoty za kurs,

        b. zachowywania się podczas zajęć w sposób zgodny z powszechnie akceptowanymi zasadami życia społecznego,

        c. przestrzegania całkowitego zakazu palenia papierosów i wyrobów nikotynowych na terenie budynku, w którym odbywają się zajęcia,

        d. przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie budynku, w którym odbywają się zajęcia.

4.4 Uczestnik zobowiązany jest do posiadania i okazywania pracownikom Organizatora dokumentów potwierdzających dokonanie opłaty za kurs przez cały okres trwania zajęć. 

4.5 Organizator, bądź pracownik Organizatora ma prawo zweryfikować tożsamość Uczestnika na podstawie dowolnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 

  1. Prawa Uczestnika kursu

5.1 Uczestnik otrzymuje wszelkie przygotowane dla danego kursu materiały pomocnicze (wydruki, testy, próbne arkusze maturalne/egzaminu ósmoklasisty i materiały multimedialne). Materiały te udostępniane są Uczestnikowi kursu w ramach wniesionych za kurs opłat. Organizator może uzależnić wydanie materiałów pomocniczych od dokonania przez Uczestnika pełnej opłaty za kurs.

5.2 Za zgodą Organizatora i w miarę wolnych miejsc Uczestnik może dokonać zmiany grupy.

5.3 Uczestnicy mogą składać wszelkie propozycje dotyczące zmian Regulaminu, sposobu organizacji, programu i metodyki zajęć w formie mailowej.

5.4 Uczestnik może zrezygnować z udział w zajęciach na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

  1. Rezygnacja z kursu

6.1 Uczestnik może zrezygnować z kursu otrzymując zwrot całości wpłaconej opłaty, z wyłączeniem zaliczki, jeżeli rezygnacja nastąpi przed rozpoczęciem drugich zajęć, czyli do dnia 7.10.2022 r.

6.2 Rezygnacji należy dokonać w formie pisemnej, bądź w wiadomości email. Rezygnacje złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane. 

6.3 Wniesiona opłata, z wyłączeniem zaliczki, zwracana jest Uczestnikowi po okazaniu oryginału dowodu wpłaty, przelewem bankowym na wskazane konto.

 

  1. Ochrona danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych opisane zostały w polityce prywatności znajdującej się na stronie www.matkursy.pl/polityka-prywatnosci

 

  1. Postanowienia końcowe

8.1 Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości dotyczące organizacji kursu powinny być niezwłocznie zgłaszane do Organizatora. Organizator zobowiązuje się do rozwiązania ewentualnych problemów, po otrzymaniu pisemnego wniosku podpisanego przez zainteresowane osoby.

8.2 Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2022 r.