Z nami możesz wszystko!

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

ADMINISTRATOR: Administratorem Państwa danych osobowych jest MATkursy Anna Dziewońska Anna Trepczyńska Ewelina Treszczyńska Kordian Van Dessel spółka cywilna z siedzibą pod adresem: ul. Piastów Śląskich 31/4, 01-494 Warszawa, REGON: 523062230, NIP: 5223236251; wysokość kapitału zakładowego: 6 000 zł, e-mail: kontakt@matkursy.pl. Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail lub pocztą tradycyjną na ww. adres.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA: Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z:

A) prowadzeniem kursów maturalnych/kursów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO:

– realizacja prawnie uzasadnionego interesu Państwa/dziecka związanego z edukacją pozaszkolną poprzez obsługę zapytań i wniosków składanych w formie papierowej, telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.matkursy.pl,

– przygotowaniem oferty,

– realizacją ww. usług na podstawie zawartej umowy,

– kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem ww. usług.

B) wykonywaniem obowiązków podatkowych administratora związanych z realizacją usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ODBIORCY: Odbiorcami Państwa danych osobowych jest właściwa administracja skarbowa oraz podmioty, które świadczą pomoc prawną, podatkową, rachunkową oraz dostawcy usług i systemów informatycznych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH: Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

PRZECHOWYWANIE DANYCH: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze świadczonych usług oraz wykonania obowiązku utrzymywania dokumentacji podatkowej zgodnie z obowiązującym prawem.
 UPRAWNIENIA: W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a) dostępu do treści danych,

b) do sprostowania danych,

c) do usunięcia danych,

d) do ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu,

f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – https://uodo.gov.pl/ ) w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

PODANIE DANYCH: Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości świadczenia usług związanych z prowadzeniem kursu.

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE:  Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu.